Termes i condicions

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l'empresa titular de domini web és FUNDACIÓ PRIVADA JOSEP FINESTRES (en endavant, “la Fundació”), del grup Universitat de Barcelona (UB) amb CIF G-59.418.202 i domicili a aquests efectes en Feixa Llarga, s/n, 08907, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Correu electrònic de contacte del lloc web: fundacio.josep.finestres@ub.edu.

Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer i sistemes de tractament responsabilitat de la Fundació amb la finalitat de gestionar els serveis sanitaris i d’administració dels nostres centres, que podran ser utilitzats amb fins docents o d’investigació, recordar-li les seves cites o revisions i facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti, així com informar-li sobre aquells serveis que creiem que poden ser del seu interès. La Fundació podrà comunicar les seves dades personals a la resta d’entitats que formen el grup Universitat de Barcelona en cas que sigui pertinent per a la finalitat sol·licitada o autoritzada. La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES i la resta d’entitats que formen el grup UB es comprometen a no comunicar les seves dades personals a tercers aliens a aquests. S’exceptuen aquells supòsits en què, d’acord amb la finalitat per a la qual es van obtenir les dades, es faci necessari cedir-los a persones que actuïn en nom o representació del grup UB o en relació amb el negoci.

Se informa también de que todas las fotografías utilizadas en la página web de la Fundació Josep Finestres, así como en la de los centros de ésta disponen del consentimiento informado explícito de las personas que aparecen en ellas.

USUARIS

L’accés i/o l’ús d’aquest portal de la Fundació atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

COOKIES

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de recollir informació estadística a través de Google Analitycs. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

US DEL PORTAL

Aquest portal proporciona l’accés a gran quantitat d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web o als seus llicenciataris als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d‘apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. La Fundació creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Fundació creadora del lloc web no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

La FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES creadora del lloc web compleix amb les directrius del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests i la resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per fer això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a la Fundació, informarà a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, revocació del consentiment i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, així com la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, en el seu cas. Així mateix, la Fundació l’informa que compleix amb les estipulacions de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat s’aplica a tots els centres sanitaris que integren la Fundació Josep Finestres (en endavant, “la Fundació”) pel que fa al tractament de dades personals dels seus pacients i/o representants o tutors legals dels mateixos, usuaris web i públic en general (en endavant, conjunta i indistintament “els Interessats”). Per veure els centres que integren la Fundació, si us plau acudeixi a l’apartat “centres gestionats” que es troba al peu d’aquesta pàgina.

La Fundació vetlla per disposar de polítiques de protecció de dades que preservin la seguretat de les dades personals dels seus pacients i de qualsevol interessat. Per això, en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests (en endavant, el “RGPD”), la Fundació informa els Interessats del següent: 

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

A l’efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 relatiu al tractament de dades personals, l’informem que, el responsable del tractament de les seves dades, és el centre de la Fundació que l’atengui i/o li presti assistència sanitària, i en cas d’haver-se subscrit a la nostra newsletter o haver sol·licitat informació sobre els nostres serveis i/o productes oferts a través de les pàgines webs, el responsable és qui li envia.

Les dades que recollim i incorporem al nostre sistema de tractament de dades poden provenir del mateix interessat, el pacient, durant la visita als nostres centres sanitaris o durant l’ingrés i navegació pel nostre lloc web, o si escau, del seu representant legal o voluntari i de personal sanitari, així com en base a la seva subscripció a la nostra newsletter.

 

CATEGORIES DE DADES

Les categories de dades personals que tractem amb motiu de la seva relació amb nosaltres són les següents:

 • Dades identificatives, de contacte de pacients o dels seus representants que inclouen nom i cognoms, nacionalitat, adreça, dades de contacte (telèfon, correu electrònic), estat civil, signatura, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat;
 • Característiques personals;
 • Dades transaccionals relacionats amb pagaments, ingressos, transferències, càrrecs;
 • Dades relatives a la salut, incorporats en l’historial clínic del pacient.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les finalitats per les quals el responsable de la Fundació tracta les dades personals són, de forma enunciativa però no limitativa, les següents:

 • Prestar assistència sanitària sol·licitada o precisada pel pacient i gestió de serveis administratius necessaris per a l’efectiva assistència sanitària incloent;
  1. Gestionar les reclamacions, peticions i suggeriments remesos pel pacient;
  2. Gestionar, validar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats;
  3. Gestionar les visites, cites i revisions;
  4. Realitzar enquestes internes;
  5. Prestació de serveis d’accés remot (en línia) a resultats mèdics (i.e., analítiques, etc.) a través de plataformes habilitades per la Fundació.
  6. Gestionar el control d’accés, estada i permanència a les nostres instal·lacions;
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la Fundació.
 • Realitzar enquestes d’opinió i posterior estudi estadístic per tal de millorar el servei.
 • Enviament de comunicacions comercials dels nostres productes i serveis, newsletters, així com d’ofertes especials, fins i tot per mitjans electrònics, sempre que ho hagi autoritzat prèviament l’usuari.
 • Per a complir les obligacions legals o estatutàries a les quals la Fundació estigui subjecta.
 • Seguretat i control d’accés a les instal·lacions mitjançant videovigilància, a través del qual es recapten imatges a temps real de les persones que accedeixen al centre.
 • Finalitats de docència i de formació d’estudiants universitaris del grau d’odontologia i de postgrau de la Universitat de Barcelona.
 • Finalitats de recerca científica, sempre amb el previ consentiment exprés de l’interessat.

Així doncs, les dades recollides seran tractades per a les finalitats, independentment del mitjà de comunicació que s’utilitzi per contactar amb el centre de la Fundació que correspongui (de forma presencial al centre sanitari, aplicacions mòbils, pàgina web del centre, telèfon o correu electrònic).

L’informem que, si bé no està obligat a respondre totes les preguntes que se li formulin a l’hora de recollir les seves dades, li demanarem la seva col·laboració perquè la informació sigui el més precisa possible, veraç i completa amb vista a un millor diagnòstic i tractament (pacients) o per facilitar-li la informació que necessiti (usuaris web o públic en general). Les dades que li sol·licitem resulten necessàries, de manera que de no facilitar-les no serà possible formalitzar la relació desitjada. En cas d’actuar en representació de menors o incapacitats se us demanarà acreditar aquesta condició, havent de tenir en compte el bé del representat, i se’ls requerirà aportar documentació a aquests efectes. Es sol·licitarà el seu consentiment signat per utilitzar aquestes dades per a altres fins.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per a legitimar els citats tractaments de les seves dades és:

 • El consentiment exprés i lliure de l’Interessat;
 • L’interès legítim del responsable del tractament en prestar una adequada assistència sanitària, atendre sol·licituds de l'interessat, complir amb les obligacions contractuals i legals i, si escau, gestionar sistemes de videovigilància;
 • L’execució de contractes en els quals l’Interessat sigui part;
 • El compliment d’obligacions legals;
 • El tractament necessari per a la investigació científica.

Així mateix, la Fundació l’informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

 

CONFIDENCIALITAT

Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tots els facultatius i el personal de la plantilla obligats a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de Sanitat, la Llei 41/2002 Reguladora de l’Autonomia del Pacient, el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals i la resta de disposicions concordants.

Tota la informació facilitada serà tractada de forma confidencial i li informem que adoptem totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per impedir l’accés de tercers no autoritzats.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades facilitades per l’Interessat, només es conservaran durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides.

 • Dades personals derivades de la prestació d’assistència sanitària: es conservaran mínim durant 5 anys comptats des de la data d’alta de cada procés assistencial, excepte en cas de desenvolupament reglamentari o sectorial en sentit contrari.
 • Tractament de dades recollides per l’enviament de newsletters a les que s’hagi subscrit l’Interessat: es conservaran fins que decideixi revocar el seu consentiment, donar-se de baixa i/o exerceix, si escau, els seus drets d’oposició i/o supressió.
 • Dades personals tractades per gestionar, de forma enunciativa però no limitativa, sol·licituds d’informació de la Fundació, reclamacions, exercici de drets d’accés, peticions i suggeriments remesos per l’Interessat: es conservaran durant el temps establert legalment o, en el seu cas, durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dades personals tractades per a complir obligacions legals: es conservaran durant el període de temps establert en la legislació aplicable.
 • Dades personals tractades per a complir obligacions contractuals: s’han de conservar durant el termini de durada de la relació contractual, o, si s’escau, durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Imatges captades a través dels sistemes de videovigilància: s‘han de conservar durant un termini màxim de 30 dies des de la captació, excepte quan hagin de ser conservades pel termini de prescripció que correspongui, per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions.
 • Dades personals tractades amb fins d’investigació científica: es conservaran durant un temps il·limitat, previ consentiment del pacient o després d‘haver anonimitzat les referides dades.

 

CESIONS DE DADES A TERCERS

Pacients: Amb el propòsit de garantir una adequada prestació del servei d’assistència sanitària, esdevé necessari que entitats del grup UB, els seus alumnes del grau i post-grau relacionats amb els estudis odontològics, col·laboradors externs i/o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis d’assistència mèdica, serveis de videovigilància, serveis d'arxiu, emmagatzematge, destrucció de documentació, serveis d’assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de software) tractin dades per compte del responsable com a encarregats del tractament de les seves dades.

Usuaris web i públic en general: amb l’objecte de mantenir la relació amb vostè i facilitar-li la informació requerida, esdevé necessari que entitats del grup UB, alumnes de grau i post-grau de disciplina de la branca d’odontologia de la UB, col·laboradors externs i/o determinats proveïdors de serveis com ara, de forma enunciativa però no limitativa, serveis de videovigilància, serveis d’assessorament legal, i serveis informàtics (hosting, proveïdors de software), tractin dades per compte del responsable com a encarregats del tractament de les seves dades.

No es comunicaran dades dels Interessats a tercers, més que amb previ consentiment de l’interessat, interès legítim del responsable o per obligació legal, i excepte en els supòsits i als destinataris següents:

 • companyies d’assegurances o mútues de les que el pacient sigui beneficiari,
 • administracions públiques o un tercer en el cas d’assegurances de responsabilitat civil,
 • entitats hoteleres o operadors turístics que canalitzen la relació amb l'entitat asseguradora, sempre que així ho faci constar el pacient.

En aquests supòsits, el Centre podrà facilitar la informació dels serveis prestats a aquestes entitats, incloent dades personals del pacient, amb la finalitat de gestionar, coordinar i tramitar el pagament dels serveis assistencials prestats pel centre de la Fundació, en cas contrari, no seria possible la prestació assistencial per no poder facturar de forma adequada.

En cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una companyia d’assegurances situada fora de l’Espai Econòmic Europeu on la legislació no ofereixi garanties suficients equivalents a les imposades en el RGPD, podria ser necessària la realització d’una transferència internacional de dades. Aquestes transferències es produeixen amb el previ consentiment explícit del pacient i informant-lo de forma completa, amb la finalitat exclusiva de poder prestar el servei assistencial al pacient i facilitar la gestió i verificació del pagament dels serveis assistencials prestats.

 • Així mateix, en aquells casos en què, per raó del seu tractament, sigui necessària la utilització de pròtesis, implants o algun altre material sanitari o quirúrgic específic, podran comunicar-se les seves dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament, amb aquesta finalitat 
 • També podran comunicar les seves dades a proveïdors de serveis d’ambulàncies i a qualsevol altres col·laboradors que siguin necessari per a prestar els serveis, informant degudament a l’interessat, de conformitat amb el que preveu el RGPD. 
 • A cedir les seves dades al Servei de Salut de Catalunya en els casos previstos legalment; a consolats i a forces i cossos de seguretat de l’Estat (baix requeriment previ d'autoritats policials, judicials, tributàries);

En cas d’oposició o desacord amb aquestes circumstàncies, haurà de posar-ho en coneixement del centre de la Fundació abans de rebre l’assistència sanitària. Els contractes subscrits amb els tercers anteriorment referits, en virtut del que estableix el RGPD, garanteixen que les dades proporcionades seran tractades únicament i exclusivament per als fins determinats, explícits i legítims per als quals van ser obtinguts i aquestes no seran comunicades a entitats alienes a la relació contractual amb aquests tercers, excepte previsió legal que prevegi una altra cosa.

 

DRETS D’ACCÉS

L’informem que té vostè la possibilitat d’exercir en tot moment i de forma gratuïta, llevat dels supòsits de l’article 12.5 del Reglament (UE) 679/2016 General de Protecció de Dades, el dret d’accés a la informació que l’afecta continguda en els sistemes de tractament de l’entitat, així com a la seva rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, revocació del consentiment i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Pot exercitar aquests drets dirigint-se per escrit a fundacio.josep.finestres@ub.edu, acompanyant una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui oportunament. Així mateix, té dret a consultar el DPO qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals, mitjançant comunicació per escrit a dpo.fjf@ub.edu, així com a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) si ho estima oportú.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Fundació. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines web de la Fundació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles que remetin a altres llocs d’Internet, la Fundació no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la Fundació assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

La Fundació es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

La Fundació perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I TERMINI

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. A continuació els informem dels centres que gestionem i que formen part de la FUNDACIÓ JOSEP FINESTRES:

 • Hospital Odontològic UB
 • Hospital Podològic UB.
 • Clínica Torre Baró UB.
 • Clínica Podològica Amadeu Torner. 
 • Clínica Podològica La Torrassa
 • Serveis i unitats de Psicología.